ThichCode.NET: Tạo background dạng text cho Blog (website) bằng Jquery ThichCode.NET: Tạo background dạng text cho Blog (website) bằng Jquery
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Tạo background dạng text cho Blog (website) bằng Jquery

Tạo background dạng text cho Blog (website) bằng Jquery

Thấy làm background dạng dạng text này khá hay, ta có thể chủ động đổi nội dung text mộ ca1h nhanh chóng.

Thấy làm background dạng text này khá hay, ta có thể chủ động đổi nội dung text một cách nhanh chóng (hoặc bạn tạo 1 mảng text, cho lấy giá trị random cũng hay).

Tạo background dạng text cho Blog (website) bằng Jquery

Chú ý: Text có thể xoay do bạn chỉnh độ xoay tùy ý, text sau khi xử lý được lưu hình dạng gì đó mà quên rồi (có thể mở hình offline).


This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest