ThichCode.NET: Tối ưu hóa file CSS cho PageSpeed Insights trên cross domain ThichCode.NET: Tối ưu hóa file CSS cho PageSpeed Insights trên cross domain
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Tối ưu hóa file CSS cho PageSpeed Insights trên cross domain

Tối ưu hóa file CSS cho PageSpeed Insights trên cross domain

Khi ta kiểm tra PageSpeed Insights thì thấy có 1 số file css nằm trên cross domain (nghĩa là file css này không nằm cùng domain của website - xem hình vẽ bên dưới). Vì vậy dẫn đến điểm trên PageSpeed Insights sẽ bị hạn chế. Mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi này.

Khi ta kiểm tra PageSpeed Insights thì thấy có 1 số file css nằm trên cross domain (nghĩa là file css này không nằm cùng domain của website - xem hình vẽ bên dưới). Vì vậy dẫn đến điểm trên PageSpeed Insights sẽ bị hạn chế. Mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi này.

Tối ưu hóa file CSS cho PageSpeed Insights trên cross domain

Cách làm như sau : (rất đơn giản)
Bạn chỉ cần cho link file css cần nhúng vào thẻ <noscript> với id='[ten-id]'. Sau đó dùng javascript để load file css này là được.

This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest