ThichCode.NET: Tạo High Light code miêu tả đoạn code ThichCode.NET: Tạo High Light code miêu tả đoạn code
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Tạo High Light code miêu tả đoạn code

Tạo High Light code miêu tả đoạn code

Nếu bạn viết website chuyên về code thì nên nhúng plugin này vào website, đây là plugin nhằm làm rõ code (có màu). Plugin này dùng rất đơn giản và có thể nhận biết được nhiều đoạn code.

Nếu bạn viết website chuyên về code thì nên nhúng plugin này vào website, đây là plugin nhằm làm rõ code (có màu). Plugin này dùng rất đơn giản và có thể nhận biết được nhiều đoạn code.

Tạo High Light code miêu tả đoạn codeCác ngôn ngữ mà plugin hỗ trợ:

Ngôn ngữ chính:


Ngôn ngữ khác:
Cách sử dụng:
//CSS CODE
<style>
pre {
 margin: 2em 0;
}

.hljs {
 display: block; padding: 1em;
 background: #500; color: #B99;
 border-width: 1px;
 border-style: solid;
 border-color: #400 #700 #700 #400;
}

.hljs-keyword,
.hljs-title,
.hljs-name {
 color: #F0F0F0;
}

.hljs-string,
.hljs-literal {
 color: #F77;
}

.hljs-comment {
  color: #766;
}
</style>


//JAVSCRIPT CODE
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.4.0/highlight.min.js"></script>
<script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
$(document).ready(function() {
 $('pre,blockquote').each(function(i, block) {
  hljs.highlightBlock(block);
 });
});


THAM KHẢO THÊM TẠI : highlightjs.org
This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest