ThichCode.NET: Queue trong Javascript (Hàng đợi trong javascript) ThichCode.NET: Queue trong Javascript (Hàng đợi trong javascript)
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Queue trong Javascript (Hàng đợi trong javascript)

Queue trong Javascript (Hàng đợi trong javascript)

Queue trong Javascript (Hàng đợi trong javascript)

Trong blogspot, khi chúng ta cần load nhiều Label trên website hay cần thực thi nhiều hàm javascript thì tôi khuyên bạn nên dùng Queue (hàng đợi). Queue hoạt động như sau, ta cần load 10 hàm javascript thì sẽ lần lượt đưa 10 hàm javascript vào Queue (hàng đợi), sau đó sẽ thực hiện từng hàm 1, khi hàm được thực hiện xong thì mới gọi hàm sau thực hiện. Với cách này thì 1 lần sẽ load lần lược từng hàm chứ không load 1 lần 10 hàm, tránh làm chậm website.

Queue trong Javascript (Hàng đợi trong javascript)

 Sau đây là code để thực hiện :


var Queue = (function () {
    Queue.prototype.autorun = true;
    Queue.prototype.running = false;
    Queue.prototype.queue = [];
    function Queue(autorun) {
        if (typeof autorun !== "undefined") {
            this.autorun = autorun;
        }
        this.queue = []; //initialize the queue
    };
    Queue.prototype.add = function (callback) {
        var _this = this;
        //add callback to the queue
        this.queue.push(function () {
            var finished = callback();
            if (typeof finished === "undefined" || finished) {
                //  if callback returns `false`, then you have to 
                //  call `next` somewhere in the callback
                _this.dequeue();
            }
        });
        if (this.autorun && !this.running) {
            // if nothing is running, then start the engines!
            this.dequeue();
        }
        return this; // for chaining fun!
    };
    Queue.prototype.dequeue = function () {
        this.running = false;
        //get the first element off the queue
        var shift = this.queue.shift();
        if (shift) {
            this.running = true;
            shift();
        }
        return shift;
    };
    Queue.prototype.next = Queue.prototype.dequeue;
    return Queue;
})();
//Gọi hàm
var q = new Queue(false);
q.add(function() { /*function_1*/ });
q.add(function() { /*function_2*/ });
q.add(function() { /*function_3*/ });
.....
q.add(function() { /*function_n*/ });
setTimeout(function () { q.next();}, 2000);
This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest