ThichCode.NET: Xóa 1 project từ Google Cloud Console ThichCode.NET: Xóa 1 project từ Google Cloud Console
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Xóa 1 project từ Google Cloud Console

Xóa 1 project từ Google Cloud Console

Cách xòa 1 project trong google console

Cách xóa 1 project đã tạo trong Google Cloud Console rất đơn giản như hình hướng dẫn bên dưới, bạn chỉ cần xem hình vẽ là sẽ làm được.
Bước 1 : Đăng nhập tài khoản Gmail vào https://console.developers.google.com
Xóa 1 project từ Google Cloud Console

Bước 2 : Chọn icon thùng rác như hình bên dưới.
Xóa 1 project từ Google Cloud Console

Bước 3 : Xác nhận xóa project bằng cách nhập id của project là xong.
Xóa 1 project từ Google Cloud Console

This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest