Mẫu Template Blogspot rút gọn để phát triển landing page hoặc template mobile

Đây là mẫu template rút gọn dạng đơn giản nhất nhằm phát triển website cho mobile hoặc landing page.
Mẫu Template Blogspot rút gọn để phát triển landing page hoặc template mobile

Sau đây là code template, bạn chỉ cần copy/paste là được.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
 <head>
  <title>
   <data:blog.pageTitle/>
  </title>
  &lt;style&gt;&lt;!--/*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin>
 </head>
 <body>
  <div id='outer-wrapper'>
   <b:section class='header' id='header'/>
   <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
    <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'>
     <b:includable id='nextprev'/>
     <b:includable id='shareButtons'/>
     <b:includable id='backlinks'/>
     <b:includable id='post'/>
     <b:includable id='status-message'/>
     <b:includable id='comment-form'/>
     <b:includable id='backlinkDeleteIcon'/>
     <b:includable id='postQuickEdit'/>
     <b:includable id='main' var='top'>
      <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
       <h1 class='title'>
        <data:title/>
       </h1>
       <div class='blog-posts hfeed homepage'>
        <b:include name='posts'/>
       </div>
      <b:else/>
       <div class='blog-posts hfeed'>
        <b:include name='posts'/>
       </div>
      </b:if>
      <!-- feed links -->
      <b:include name='feedLinks'/>
     </b:includable>
     <b:includable id='posts'>
      <!-- posts -->
      <b:loop values='data:posts' var='post'>
       <div class='post hentry'>
        <a expr:name='data:post.id'/>
        <b:if cond='data:post.title'>
         <h2 class='post-title entry-title'>
          <a expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><data:post.title/></a>
         </h2>
        </b:if>
        <div class='post-body entry-content'>
         <data:post.body/>
        </div>
        <div class='post-footer'>
         <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
          <span class='post-timestamp'>
           <abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601'>
            <data:post.timestamp/>
           </abbr>
          </span>
         </div>
         <b:if cond='data:post.labels'>
          <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
           <span class='post-labels'>
            <data:postLabelsLabel/>
            <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
             <a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
            </b:loop>
           </span>
          </div>
         </b:if>
        </div>
       </div>
      </b:loop>
     </b:includable>
     <b:includable id='commentDeleteIcon'/>
     <b:includable id='feedLinks'>
      <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
       <!-- Blog feed links -->
       <b:if cond='data:feedLinks'>
        <div class='blog-feeds'>
         <data:feedLinksMsg/>
         <b:loop values='data:feedLinks' var='f'>
          <a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'>
          <data:f.name/>(<data:f.feedType/>)</a>
         </b:loop>
        </div>
       </b:if>
      </b:if>
     </b:includable>
     <b:includable id='feedLinksBody'/>
     <b:includable id='comments'/>
    </b:widget>
   </b:section>
  </div>
 </body>
</html>
Bài trước
Bài sau

Thíchcode.NET - Mang lại giải pháp cho coder. Nếu các bạn có gì khó khăn trong lập trình thì liên hệ chúng tôi (FanFace). Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho các bạn.

2 nhận xét:

Hỗ trợ