Bài viết của tôi

Các bài viết về công nghệ, coder,... từ kinh nghiệm thực tế.
 • Tất cả
 • android (1)
 • blogspot (22)
 • code (30)
 • download (8)
 • Error (1)
 • Javascript (2)
 • kiến thức (2)
 • phần cứng (3)
 • phần mềm (5)
 • seo (13)
 • tài liệu (1)
 • thủ thuật (12)
 • tiện ích (1)
Code tạo và lưu Thời Khóa Biểu bằng Javascrpit

Code tạo và lưu Thời Khóa Biểu bằng Javascrpit

Code tạo và lưu Thời Khóa Biểu bẳng Javascrpit

Có bạn hỏi mình muốn lưu thời khóa biểu trên Blogspot được không ? Mình trả lời luôn là được.
Code lưu Thời Khóa Biểu bẳng Javascrpit


Cơ chế hoạt động như sau :
1/ Tạo mảng các tên các môn học.
2/ Kiểm tra nếu chưa có cookie arr_monhoc thì lưu vào, còn nếu có thì load mảng này ra.
Nói ra, thì với cách này, mỗi máy sẽ lưu vào arr_monhoc, còn nếu bạn muốn phát triển cho thêm nhiều người cùng dùng thì bình luận bên dưới, mình sẽ mổ xẻ cho các bạn.

Xem Demo:
Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7


CODE:
<script>
    /* Đây là plugin cookie */
    (function(factory) {
        if (typeof define === 'function' && define.amd) {
            // AMD (Register as an anonymous module)
            define(['jquery'], factory);
        } else if (typeof exports === 'object') {
            // Node/CommonJS
            module.exports = factory(require('jquery'));
        } else {
            // Browser globals
            factory(jQuery);
        }

    }(function($) {
        var pluses = /\+/g;

        function encode(s) {
            return config.raw ? s : encodeURIComponent(s);
        }

        function decode(s) {
            return config.raw ? s : decodeURIComponent(s);
        }

        function stringifyCookieValue(value) {
            return encode(config.json ? JSON.stringify(value) : String(value));
        }

        function parseCookieValue(s) {
            if (s.indexOf('"') === 0) {
                // This is a quoted cookie as according to RFC2068, unescape...
                s = s.slice(1, -1).replace(/\\"/g, '"').replace(/\\\\/g, '\\');
            }

            try {
                // Replace server-side written pluses with spaces.
                // If we can't decode the cookie, ignore it, it's unusable.
                // If we can't parse the cookie, ignore it, it's unusable.
                s = decodeURIComponent(s.replace(pluses, ' '));
                return config.json ? JSON.parse(s) : s;
            } catch (e) {}
        }

        function read(s, converter) {
            var value = config.raw ? s : parseCookieValue(s);
            return $.isFunction(converter) ? converter(value) : value;
        }

        var config = $.cookie = function(key, value, options) {
            // Write
            if (arguments.length > 1 && !$.isFunction(value)) {
                options = $.extend({}, config.defaults, options);
                if (typeof options.expires === 'number') {
                    var days = options.expires,
                        t = options.expires = new Date();
                    t.setMilliseconds(t.getMilliseconds() + days * 864e+5);
                }
                return (document.cookie = [
                    encode(key), '=', stringifyCookieValue(value),
                    options.expires ? '; expires=' + options.expires.toUTCString() : '', // use expires attribute, max-age is not supported by IE
                    options.path ? '; path=' + options.path : '',
                    options.domain ? '; domain=' + options.domain : '',
                    options.secure ? '; secure' : ''
                ].join(''));
            }

            // Read
            var result = key ? undefined : {},
                // To prevent the for loop in the first place assign an empty array
                // in case there are no cookies at all. Also prevents odd result when
                // calling $.cookie().
                cookies = document.cookie ? document.cookie.split('; ') : [],
                i = 0,
                l = cookies.length;

            for (; i < l; i++) {
                var parts = cookies[i].split('='),
                    name = decode(parts.shift()),
                    cookie = parts.join('=');

                if (key === name) {
                    // If second argument (value) is a function it's a converter...
                    result = read(cookie, value);
                    break;
                }

                // Prevent storing a cookie that we couldn't decode.
                if (!key && (cookie = read(cookie)) !== undefined) {
                    result[name] = cookie;
                }
            }
            return result;
        };

        config.defaults = {};
        $.removeCookie = function(key, options) {
            // Must not alter options, thus extending a fresh object...
            $.cookie(key, '', $.extend({}, options, {
                expires: -1
            }));
            return !$.cookie(key);
        };
    }));
    /* Kết thúc plugin cookie */
</script>
<table id='buoisang'>
    <tr>
        <td colspan='6' style='font-weight: bold;font-size: 30px;'>Buổi sáng</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>THỨ 2</td>
        <td>THỨ 3</td>
        <td>THỨ 4</td>
        <td>THỨ 5</td>
        <td>THỨ 6</td>
        <td>THỨ 7</td>
    </tr>
    <script>
        var html = "";
        //Tạo môn học tự động trên table
        var k = 1;
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            for (var j = 0; j < 6; j++) {
                html += "<td><input style='width:100%;' id='input" + k + "' type='text' value='Môn học " + i + j + "'/></td>";
                k++;
            }
            html = "<tr>" + html + "</tr>";
        }

        //Tạo môn học tự động trên table
        html += "<tr><td colspan='6' style='font-weight: bold;font-size: 30px;'>Buổi chiều</td></tr>";
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            for (var j = 0; j < 6; j++) {
                html += "<td><input style='width:100%;' id='input" + k + "' type='text' value='Môn học " + i + j + "'/></td>";
                k++;
            }
            html = "<tr>" + html + "</tr>";
        }
        document.write(html);
        //Kết thú ạo môn học tự động trên table

        //Khai báo mảng môn học
        var arr_monhoc = [];

        //Kiểm tra cookie mảng môn học, nếu có thì load, còn không thì lưu mảng môn học mặc định
        if (typeof $.cookie('arr_monhoc') === 'undefined') {
            for (var i = 1; i < 61; i++) {
                arr_monhoc.push($('#input' + i).val());
            }
            $.cookie('arr_monhoc', JSON.stringify(arr_monhoc), {
                expires: 365
            });
        } else {
            arr_monhoc = $.parseJSON($.cookie('arr_monhoc'));
            $('table#buoisang input').each(function(i) {
                $(this).val(arr_monhoc[i])
            })
        }

        //Lưu mảng môn học khi click
        function LuuMonHoc() {
            $.removeCookie('arr_monhoc');
            arr_monhoc = [];
            for (var i = 1; i < 61; i++) {
                arr_monhoc.push($('#input' + i).val());
            }
            $.cookie('arr_monhoc', JSON.stringify(arr_monhoc), {
                expires: 365
            });
            alert("Đã lưu môn học thành công !");
        }
    </script>
</table>
<input type='button' value='Lưu thời khóa biễu' id='LuuTKB' onclick='LuuMonHoc();' />

Đăng nhận xét

Đọc nhiều nhất

Bài viết mới hơn