Bài viết của tôi

Các bài viết về công nghệ, coder,... từ kinh nghiệm thực tế.
 • Tất cả
 • android (1)
 • blogspot (22)
 • code (30)
 • download (8)
 • Error (1)
 • Javascript (2)
 • kiến thức (2)
 • phần cứng (3)
 • phần mềm (5)
 • seo (13)
 • tài liệu (1)
 • thủ thuật (12)
 • tiện ích (1)
Tạo DropDown Menu Mega đơn giản

Tạo DropDown Menu Mega đơn giản

Tạo DropDown Menu Mega đơn giản

Tạo DropDown Menu Mega đơn giản


DEMO

Code HTML:

<header class="navbar navbar-fixed-top">
  <div class="navbar-inner">
    <div class="container">
      <!-- Mobile toggle button -->
      <button type="button" class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse">
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <!-- Logo -->
      <a class="brand" href="#"><b>LOGO</b></a>

      <!-- Navigation -->
      <nav class="nav-collapse collapse">
        <ul class="nav">
          <li><a href="#top">Home</a></li>
          <li class="dropdown">
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Mega Menu <b class="caret"></b></a>
            <ul class="dropdown-menu mega-menu">
              <li class="mega-menu-column">
                <ul>
                  <li class="nav-header">Mega menu 1</li>
                  <img src="http://placehold.it/150x120">
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                </ul>
              </li>

              <li class="mega-menu-column">
                <ul>
                  <li class="nav-header">Mega menu 2</li>
                  <img src="http://placehold.it/150x120">
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                </ul>
              </li>

              <li class="mega-menu-column">
                <ul>
                  <li class="nav-header">Mega menu 3</li>
                  <img src="http://placehold.it/150x120">
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                  <li><a href="#">Mega-menu link</a></li>
                </ul>
              </li>
            </ul>

            <!-- dropdown-menu -->

          </li>

          <!-- /.dropdown -->
          <li><a href="#about">About Us</a></li>
          <li><a href="#pricing">Our Pricing</a></li>
          <li><a href="#team">Our Team</a></li>
          <li><a href="#contact">Contact</a></li>
        </ul>

        <!-- /.nav -->
      </nav>
      <!--/.nav-collapse -->
    </div>
    <!-- /.container -->
  </div>
  <!-- /.nav-inner -->
</header>


Code CSS:

/* page style */
a, a: focus, a: active, a: hover, object, embed {
  outline: none;text - decoration: none;
}: -moz - any - link: focus {
  outline: none;
}
input::-moz - focus - inner {
  border: 0;
}: focus {
  outline: 0;
}
body {
  background: #333; } 
.brand { padding: 10px 40px !important; }
.navbar { border-bottom: 4px solid # 888;
}/* MEGA MENU STYLE
 ********************************/
.mega - menu {
  padding: 10 px 0 px!important;
  width: 540 px;
  border - radius: 0;
  margin - top: 0 px;
}

.mega - menu li {
  display: inline - block;
  float: left;
  font - size: 0.94 rem;
  padding: 3 px 0 px;
}

.mega - menu li.mega - menu - column {
  margin - right: 20 px;
  width: 150 px;
}

.mega - menu.nav - header {
    padding: 0!important;
    margin - bottom: 10 px;
    display: inline - block;
    width: 100 % ;
    border - bottom: 1 px solid# ddd;
  }
  .mega - menu img {
    padding - bottom: 10 px;
  }
/* Disable Toggle style
 ********************************/

/* Dropdown Toggle on style */
.navbar.nav li.dropdown.open > .dropdown - toggle,
  .navbar.nav li.dropdown.active > .dropdown - toggle,
  .navbar.nav li.dropdown.open.active > .dropdown - toggle {
    background: inherit; /* Set to inherit when using mouse hover to open dropdown */
    color: inherit;
  }
  /* Toggle off style */
  .navbar.nav li.dropdown.open.active > .dropdown - toggle,
  .navbar.nav > li.dropdown > a: focus {
    background: inherit;
    color: inherit;
  }
  /* Toggle hover */
  .navbar.nav li.dropdown > .dropdown - toggle: hover,
  .navbar.nav li.dropdown.open > .dropdown - toggle: hover {
    background - color: #DDDDDD;
  }


/* Toggle caret*/
.navbar.nav li.dropdown > .dropdown - toggle.caret {
    border - bottom - color: ;
    border - top - color: ;
  }
  /* Toggle caret hover */
  .navbar.nav li.dropdown > a: hover.caret,
  .navbar.nav li.dropdown > a: focus.caret {
    border - bottom - color: #333;
    border-top-color: # 333;
  }
  /* Toggle caret active */
  .navbar.nav li.dropdown.open > .dropdown - toggle.caret,
  .navbar.nav li.dropdown.active > .dropdown - toggle.caret,
  .navbar.nav li.dropdown.open.active > .dropdown - toggle.caret {
    border - bottom - color: #333;
    border-top-color: # 333;
  }/* Hover style
 ********************************/
.navbar.nav > li > a, .mega - menu a {
  -webkit - transition: all 200 ms ease; - moz - transition: all 200 ms ease; - ms - transition: all 200 ms ease; - o - transition: all 200 ms ease;
  transition: all 200 ms ease;

  /* -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0); Webkit Hardware Acceleration*/
  - webkit - backface - visibility: hidden; /* Safari Flicker Fix #2 */ - webkit - transform: translateZ(0);
}


Code Javascript:

// Dropdown Menu Fade  
jQuery(document).ready(function() {
  $(".dropdown").hover(
    function() {
      $('.dropdown-menu', this).fadeIn("fast");
    },
    function() {
      $('.dropdown-menu', this).fadeOut("fast");
    });
});

Đăng nhận xét

Đọc nhiều nhất

Bài viết mới hơn