Subnet Mask Cheat Sheet

Bảng Subnet Mask Cheat Sheet

See also RFC 1878.


HostsNetmaskAmount of a Class C
/304255.255.255.2521/64
/298255.255.255.2481/32
/2816255.255.255.2401/16
/2732255.255.255.2241/8
/2664255.255.255.1921/4
/25128255.255.255.1281/2
/24256255.255.255.01
/23512255.255.254.02
/221024255.255.252.04
/212048255.255.248.08
/204096255.255.240.016
/198192255.255.224.032
/1816384255.255.192.064
/1732768255.255.128.0128
/1665536255.255.0.0256Guide to sub-class C blocks

/25 -- 2 Subnets -- 126 Hosts/Subnet

Network #IP RangeBroadcast
.0.1-.126.127
.128.129-.254.255

/30 -- 64 Subnets -- 2 Hosts/Subnet

Network #IP RangeBroadcast
.0.1-.2.3
.4.5-.6.7
.8.9-.10.11
.12.13-.14.15
.16.17-.18.19
.20.21-.22.23
.24.25-.26.27
.28.29-.30.31
.32.33-.34.35
.36.37-.38.39
.40.41-.42.43
.44.45-.46.47
.48.49-.50.51
.52.53-.54.55
.56.57-.58.59
.60.61-.62.63
.64.65-.66.67
.68.69-.70.71
.72.73-.74.75
.76.77-.78.79
.80.81-.82.83
.84.85-.86.87
.88.89-.90.91
.92.93-.94.95
.96.97-.98.99
.100.101-.102.103
.104.105-.106.107
.108.109-.110.111
.112.113-.114.115
.116.117-.118.119
.120.121-.122.123
.124.125-.126.127
.128.129-.130.131
.132.133-.134.135
.136.137-.138.139
.140.141-.142.143
.144.145-.146.147
.148.149-.150.151
.152.153-.154.155
.156.157-.158.159
.160.161-.162.163
.164.165-.166.167
.168.169-.170.171
.172.173-.174.175
.176.177-.178.179
.180.181-.182.183
.184.185-.186.187
.188.189-.190.191
.192.193-.194.195
.196.197-.198.199
.200.201-.202.203
.204.205-.206.207
.208.209-.210.211
.212.213-.214.215
.216.217-.218.219
.220.221-.222.223
.224.225-.226.227
.228.229-.230.231
.232.233-.234.235
.236.237-.238.239
.240.241-.242.243
.244.245-.246.247
.248.249-.250.251
.252.253-.254.255


/26 -- 4 Subnets -- 62 Hosts/Subnet
Network #IP RangeBroadcast
.0.1-.62.63
.64.65-.126.127
.128.129-.190.191
.192.193-.254.255

/27 -- 8 Subnets -- 30 Hosts/Subnet
Network #IP RangeBroadcast
.0.1-.30.31
.32.33-.62.63
.64.65-.94.95
.96.97-.126.127
.128.129-.158.159
.160.161-.190.191
.192.193-.222.223
.224.225-.254.255


/28 -- 16 Subnets -- 14 Hosts/Subnet
Network #IP RangeBroadcast
.0.1-.14.15
.16.17-.30.31
.32.33-.46.47
.48.49-.62.63
.64.65-.78.79
.80.81-.94.95
.96.97-.110.111
.112.113-.126.127
.128.129-.142.143
.144.145-.158.159
.160.161-.174.175
.176.177-.190.191
.192.193-.206.207
.208.209-.222.223
.224.225-.238.239
.240.241-.254.255

/29 -- 32 Subnets -- 6 Hosts/Subnet
Network #IP RangeBroadcast
.0.1-.6.7
.8.9-.14.15
.16.17-.22.23
.24.25-.30.31
.32.33-.38.39
.40.41-.46.47
.48.49-.54.55
.56.57-.62.63
.64.65-.70.71
.72.73-.78.79
.80.81-.86.87
.88.89-.94.95
.96.97-.102.103
.104.105-.110.111
.112.113-.118.119
.120.121-.126.127
.128.129-.134.135
.136.137-.142.143
.144.145-.150.151
.152.153-.158.159
.160.161-.166.167
.168.169-.174.175
.176.177-.182.183
.184.185-.190.191
.192.193-.198.199
.200.201-.206.207
.208.209-.214.215
.216.217-.222.223
.224.225-.230.231
.232.233-.238.239
.240.241-.246.247
.248.249-.254.255


Bài trước
Bài sau

Thíchcode.NET - Mang lại giải pháp cho coder. Nếu các bạn có gì khó khăn trong lập trình thì liên hệ chúng tôi (FanFace). Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho các bạn.

0 comments:


Hỗ trợ