Bài viết của tôi

Các bài viết về công nghệ, coder,... từ kinh nghiệm thực tế.
 • Tất cả
 • android (1)
 • blogspot (22)
 • code (30)
 • download (8)
 • Error (1)
 • Javascript (2)
 • kiến thức (2)
 • phần cứng (3)
 • phần mềm (5)
 • seo (13)
 • tài liệu (1)
 • thủ thuật (12)
 • tiện ích (1)
Code resize image theo parrent tag (thẻ chứa image) bằng javascript

Code resize image theo parrent tag (thẻ chứa image) bằng javascript

Code resize image theo parrent tag bằng javascript

Đôi khi bạn lập trình web để hiển thị hình ảnh trên web, chúng ta rất khó chịu khi hình ảnh hiện rất khó coi (như ví dụ hình dưới thì hình ảnh bị kéo lại). Sau đây là một đoạn code javascript nhỏ giúp cho chúng ta cải thiện. Chú ý : Bạn cần nhúng jquery vào trước.


<script>
(function($) {
  $.fn.resizeToParent = function(opts) {
    var defaults = {
      parent: 'div',
      delay: 100
    }

    opts = $.extend(defaults, opts);

    function positionImage(obj) {
      // reset image (in case we're calling this a second time, for example on resize)
      obj.css({
        'width': '',
        'height': '',
        'margin-left': '',
        'margin-top': ''
      });

      // dimensions of the parent
      var parentWidth = obj.parents(opts.parent).width();
      var parentHeight = obj.parents(opts.parent).height();

      // dimensions of the image
      var imageWidth = obj.width();
      var imageHeight = obj.height();

      // step 1 - calculate the percentage difference between image width and container width
      var diff = imageWidth / parentWidth;

      // step 2 - if height divided by difference is smaller than container height, resize by height. otherwise resize by width
      if ((imageHeight / diff) < parentHeight) {
        obj.css({
          'width': 'auto',
          'height': parentHeight
        });

        // set image variables to new dimensions
        imageWidth = imageWidth / (imageHeight / parentHeight);
        imageHeight = parentHeight;
      } else {
        obj.css({
          'height': 'auto',
          'width': parentWidth
        });

        // set image variables to new dimensions
        imageWidth = parentWidth;
        imageHeight = imageHeight / diff;
      }

      // step 3 - center image in container
      var leftOffset = (imageWidth - parentWidth) / -2;
      var topOffset = (imageHeight - parentHeight) / -2;

      obj.css({
        'margin-left': leftOffset,
        'margin-top': topOffset
      });
    }

    // run the position function on window resize (to make it responsive)
    var tid;
    var elems = this;

    $(window).on('resize', function() {
      clearTimeout(tid);
      tid = setTimeout(function() {
        elems.each(function() {
          positionImage($(this));
        });
      }, opts.delay);
    });

    return this.each(function() {
      var obj = $(this);

      // hack to force ie to run the load function... ridiculous bug 
      // http://stackoverflow.com/questions/7137737/ie9-problems-with-jquery-load-event-not-firing
      obj.attr("src", obj.attr("src"));

      // bind to load of image
      obj.load(function() {
        positionImage(obj);
      });

      // run the position function if the image is cached
      if (this.complete) {
        positionImage(obj);
      }
    });
  }
})(jQuery);

$("body img").each(function() {

    $(this).resizeToParent();

});

</script>
Đăng nhận xét

Đọc nhiều nhất

Bài viết mới hơn